U bent hier:

Privacystatement

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 10 februari 2021.

Privacy Statement RTV De Bollenstreek

Ren- en Toervereniging De Bollenstreek (RTV) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. De RTV (daarbinnen zowel de renvereniging als de toervereniging) houdt zich altijd aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de in 2018 van kracht geworden Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en de persoonsgegevens die wij verwerken zijn beschreven in dit Privacy statement;
 • Ervoor zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wij verwerken nooit meer gegevens dan we nodig hebben;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven of verkopen aan andere partijen.
 • Uitzonderingen zijn de KNWU,  de NTFU en Genkgo: met KNWU en NTFU  worden uw gegevens gedeeld vanwege het aan de renvereniging of toervereniging gekoppelde lidmaatschap van respectievelijk KNWU of NTFU. Met de NTFU is door de toervereniging een verwerkingsovereenkomst gesloten. Genkgo draagt zorg voor het integreren van uw gegevens in de website van de RTV De Bollenstreek. Ook met Genkgo is een verwerkingsovereenkomst gesloten.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Dit houdt onder meer in dat u op aanvraag inzage krijgt in de bij ons geregistreerde persoonsgegevens en u om wijzigingen/correcties kunt verzoeken. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Als RTV, ren- en toervereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy statement, of in algemenere zin, vragen hierover heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit privacy statement. Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 8 april 2019.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Ren- en Toervereniging De Bollenstreek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden t.b.v. het lidmaatschap van de renvereniging of de toervereniging van RTV De Bollenstreek.
 • Communicatie met u over evenementen en activiteiten van de eigen vereniging of van organisaties waarmee we samenwerken.

Voor de bovenstaande doelstellingen verwerken ren- en toervereniging van RTV De Bollenstreek de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode / Woonplaats
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Mobiel nummer  E-mailadres
 • NTFU- / KNWU- lidnummer
 • Banknummer
 • Lid sinds
 • Lid toervereniging
 • Lidnummer toervereniging
 • Automatische incasso (ja of nee)
 • Inschrijven nieuwsbrief (optie via e-mail en/of via sms)
 • Mobiel nummer
 • vrijwilligersgegevens

Aanmelding als lid houdt in dat u deze gegevens verstrekt en instemt met opslag ervan bij de ren- of toervereniging waar u zich bij heeft aangemeld. Uw persoonsgegevens worden door de ren- en toervereniging van RTV De Bollenstreek opgeslagen gedurende de looptijd van het lidmaatschap.

Verwerking persoonsgegevens contactpersonen sponsors / bedrijven

Persoonsgegevens van contactpersonen van sponsors / bedrijven worden door RTV De Bollenstreek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking en met de sponsoring verband houdende contacten.
 • Versturen van facturen t.b.v. sponsoring

Grondslag voor verwerking van deze persoonsgegevens is mondelinge toestemming bij het aangaan van de sponsorrelatie.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan RTV De Bollenstreek (of de ren- of toervereniging daarvan) de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode / Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door RTV De Bollenstreek opgeslagen gedurende de periode dat sponsoring plaatsvindt.

Verwerking persoonsgegevens vrijwilligers

Persoonsgegevens van vrijwilligers van de ren- en toervereniging worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Communicatie met de vrijwilligers ten behoeve van planning en uitvoering van werkzaamheden.
 • Communicatie met u over evenementen en activiteiten voor of met de vrijwilligers.

Voor zover vrijwilligers tevens lid zijn, volstaan voor deze doelstellingen de gegevens die reeds in het kader van het lidmaatschap zijn verstrekt. Van de vrijwilligers die geen lid zijn van de ren- of toervereniging worden de volgende gegevens gevraagd:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode / Woonplaats
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Aanmelding als vrijwilliger houdt in dat u deze gegevens verstrekt en instemt met opslag en gebruik voor genoemde doelstellingen.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS VAN DEELNEMERS EVENEMENTEN

Persoonsgegevens van deelnemers aan evenementen worden door Ren- en Toervereniging De Bollenstreek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden ten behoeve van deelname aan het betreffende evenement.
 • Communicatie met u over evenementen en activiteiten van de eigen vereniging of van organisaties waarmee we samenwerken.

Voor de bovenstaande doelstellingen verwerken ren- en toervereniging van RTV De

Bollenstreek de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode / Woonplaats
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Banknummer
 • Deelgenomen aan: (naam van evenement(en) + datum/data)

Aanmelding voor een evenement houdt in dat u deze gegevens verstrekt en instemt met opslag ervan bij de ren- of toervereniging waar u zich bij heeft aangemeld. Uw persoonsgegevens worden door de ren- en toervereniging van RTV De Bollenstreek opgeslagen gedurende een looptijd van drie jaar.

GEBRUIK VAN FOTO’S

Voor journalistieke doeleinden (bv illustratie bij een verslag) kunnen er foto’s gemaakt worden van activiteiten en evenementen die de renvereniging of toervereniging organiseert. Leden of vrijwilligers en eenieder die deelneemt aan door de ren- of toervereniging georganiseerde activiteiten of evenementen, stemmen door hun lidmaatschap of deelname in met journalistiek gebruik van eventueel genomen foto’s.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die binnen de RTV, ren- of toervereniging uit hoofde van hun functie in de vereniging van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid voor het toegang krijgen tot de ledenadministratie;

Contactgegevens

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement of over de verwerking van uw persoonsgegevens nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Per mail kan dat via  info@rtvdebollenstreek.com

Telefonisch kan dat via de volgende contactpersonen:

RTV De Bollenstreek algemeen:  Dirk Witteman  06-30737486

Toervereniging De Bollenstreek: Coby van den Nouland  06-53497342

Renvereniging De Bollenstreek: Sander van Poecke  06-27650239

Sponsoren


alt